Polityka Prywatności

Witaj serdecznie!

Nazywam się Sławomir Rak i pragnę zapewnić Cię, że Twoje dane wykorzystane zostaną tylko do komunikacji z Tobą. Oczywiście ich podanie jest absolutnie dobrowolne. Jednak bez ich uzyskania nie jest możliwy kontakt ze mną oraz nie będziesz mógł skorzystać z niektórych moich serwisów internetowych oraz kursów i szkoleń online.

W każdej chwili będziesz mógł usunąć lub zmienić te dane. Możesz to zrobić automatycznie, zgodnie z informacją, którą dostaniesz razem z każdą wiadomością ode mnie (link u dołu wiadomości lub wysyłając maila na adres kontakt@polskaakademianlp.pl).

Zapewniam Ciebie, że Twoje dane nie będą nikomu odstępowane, ani odsprzedawane. Szanuję Twoją prywatność.

Ja sam nie lubię niechcianej poczty i unikam zawalonej nią skrzynki mailowej. Proszę więc, abyś tak samo jak ja, nie wykorzystywał mojego adresu e-mail do rozsyłania nie zamówionej korespondencji.

Poniżej znajdziesz pełną politykę prywatności która wymagana jest ze względu na obowiązujące przepisy prawne.

Pozdrawiam serdecznie!

Sławomir Rak
slawomir.rak@panlp.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Usługobiorców korzystających z serwisów internetowych (dalej „Serwis”) należących do firmy Polska Akademia NLP Sławomir Rak.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisów, w tym składania Zamówień.

Administratorem danych osobowych Zamawiających/Usługobiorców jest firma Polska Akademia NLP Sławomir Rak z siedzibą w Białymstoku (15–875) przy ul. Kalinowskiego 4/22, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiadająca nr identyfikacji podatkowej NIP: 8842519600, REGON: 364204580, właściciel Serwisu oraz Sklepu, dokonujący za pośrednictwem Sklepu sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwanej dalej „PANLP”.

Zakres zbierania danych

PANLP zbiera dane Usługobiorców korzystających z Serwisu w sposób określony w Regulaminach poszczególnych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

PANLP zbiera dane Zamawiających składających Zamówienia w sposób określony w Regulaminie Sklepu.

W celu założenia Konta w Serwisie Usługobiorca powinien podać dane umożliwiające kontakt z Usługobiorcą, w szczególności adres poczty elektronicznej e-mail.

W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Zamawiającym, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, adres dostawy.

PANLP informuje, że dane teleadresowe oraz informacja o dokonanych płatnościach będzie udostępniona mu przez serwis realizujący płatności (zgodnie z dokonanym wyborem sposobu płatności) w celu dokonania rozliczeń finansowych. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (DZ.U. 1997 nr. 133 poz. 883)

Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Usługobiorcę będą przetwarzane przez PANLP w celu korzystania z Serwisu, realizacji Usług świadczonych za pośrednictwem PANLP, w tym zapewnienia kontaktu pomiędzy Usługobiorcą a PANLP, realizacji dostawy oraz dokonywania rozliczeń finansowych

Wszelkie dane podane przez Zamawiającego będą przetwarzane przez PANLP w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z treścią Regulaminu Sklepu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym a PANLP, dostawy zamówienia oraz rozliczeń finansowych.

W zależności od udzielenia przez Usługobiorcę/Zamawiającego zgody, podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez PANLP bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

Prawo dostępu

Usługobiorca/Zamawiający posiada możliwość decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Usługobiorca/Zamawiający może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera.

Usługobiorcy/Zamawiającemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz w przypadku pozyskania danych nie bezpośrednio od osób, których dotyczą prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy PANLP zamierza przetwarzać dane Usługobiorcy/Zamawiającego w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Usługobiorca/Zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres PANLP.

PANLP zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Usługobiorcy/Zamawiającego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Mechanizm cookies

Serwis/Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu/Sklepu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Serwisu/Sklepu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Usługobiorców/Zamawiających. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Serwisu/Sklepu.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Usługobiorców/Zamawiających wirusy. Niemniej jednak, Usługobiorca/Zamawiający może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu/Sklepu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Adres IP

PANLP zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Serwisu/Sklepu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu/Sklepu.

Cookies innych podmiotów

PANLP zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu/Sklepu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Usługobiorców/Zamawiających.

W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu/Sklepu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez PANLP mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy PANLP oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu/Sklepu na podstawie umów powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Usługobiorców/Zamawiających mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

PANLP oświadcza, że przetwarza dane osobowe Usługobiorców/Zamawiających zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców/Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż PANLP, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu/Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Netvice zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu/Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu/Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Usługobiorcy/Zamawiającemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem PANLP.

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres kontakt@polskaakademianlp.pl

Zmiany Polityki Prywatności

PANLP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 07.05.2017